Lastekaitse Liit on vastu elatisabi maksmise korra muudatustele

Seitsmesed

MTÜ Lastekaitse Liit teatas, et on vastu justiitsministeeriumi kavale vähendada miinimumelatist 84 euroni kuus, liit esitas ministeeriumile ka arvamuse perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse osas.

"Lastekaitse Liit on seisukohal, et kõiki lapse ülalpidamiskohustusega seotud probleeme tuleb vaadelda ja seadusloomes arvestada koosmõjus ja seda eesmärgiga kohtulikke elatisevaidlusi võimalikult ennetada, nende tekkimise korral aga juhinduda prioriteetselt lapse huvidest. Sealhulgas ja eeskätt tuleb lastega peredele tagada erinevate nõustamis-, lepitus- ja teraapiateenuste parem kättesaadavus ja vastavus pere vajadustele, samuti tõhustada senist elatise sissenõudmist. Ära tuleb hoida mistahes kavandatud meetmete võimalik otsene või kaudne negatiivne mõju lapsele," sõnas liidu president Ene Tomberg.

Liit tõi esile, et juba aastatel 2010–2012 oli keskmine lapse ülalpidamiskulu Eestis 280 eurot kuus lapse kohta ning leibkonnaliikme keskmised kulutused koos tarbijahindade tõusuga on aastaid olnud tõusutrendis.

"Miinimumelatise vähendamine ei ole kooskõlas tänapäevaste üldiste suundumustega, kuna viimastel aastatel on kõik hinnad (sealhulgas eriti toidu hinnad) Eestis tõusnud ja lapse ülalpidamine on muutunud kallimaks," sõnas rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit. Ta lisas, et palgatase on tõusnud ja seega jäävad isegi samal tasemel toetussummaga pered teiste peredega suhteliselt kehvemasse majandusseisu.

Lastekaitse Liit on seisukohal, et riik peab igas otsuses lähtuma lapse huvidest. Eesti on vananeva ja kahaneva elanikkonnaga ühiskond, kus iga laps on riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks olulise kaaluga.

Justiitsministeerium saatis kooskõlastamiseks perekonnaseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse panna elatisabi suurus sõltuma maksja sissetulekust, laste arvust ning nende vajadustest.

Eelnõu kohaselt on minimaalseks elatise summaks pool lapse toimetulekupiirist, mis tänavu on 84 eurot kuus. Elatise summa suurus on seotud lahus elava vanema sissetulekuga, moodustades kindla protsendi vanema netosissetulekust. Täpsed valemid ja suhtarvud on plaanis paika panna eelnõu koostamise käigus, kuid hinnanguliselt võiks kahele lapsele maksmisele kuuluv elatise summa jääda suurusjärku 32-33 protsenti vanema netosissetulekust.

Abivahendina on kavas luua infotehnoloogiline lahendus ehk elatiskalkulaator, mis oleks avalikult veebis kättesaadav.

Kommentaarid puuduvad