Kohus mõistis Novatoursilt Eesti eksjuhile üle 183 000 euro

Seitsmesed

Harju maakohus rahuldas Novatoursi Eesti üksuse endise tegevjuhi Andree Uustali hagi reisikorraldaja vastu saamata jäänud töötasu, puhkusehüvitise ning viivise nõudes ning mõistis Novatoursilt Uustali kasuks välja üle 183 000 euro.

Saamata jäänud töötasu moodustas ligi 156 000 eurot, puhkusehüvitis 23 500 eurot ning sisssenõutavaks muutunud viivis alates töötasu maksmisega viivitamise eest, alates 2017. aasta oktoobrist kuni hagi esitamiseni 2018. aasta augustini, 3900 eurot.

Lisaks mõistis kohus Novatoursilt Andree Uustali kasuks menetluskuludena välja esindajakulud summas 3000 eurot koos käibemaksuga.

Uustali ja Novatoursi koostöö lõppes 2017. aasta septembris. Mõni kuu hiljem, veebruaris saatis ta meediale teate, kus väitis, et ettevõttest lahkumisel on teda ähvardatud, Novatoursi Eesti üksuses on toimunud ebaselged tehingud ja ettevõtte seis on kahtlane.

Andree Uustal esitas möödunud aasta aprillis ja juunis tööinspektsiooni töövaidluskomisjonile avalduse nõuetega mõista Novatoursilt tema kasuks välja saamata jäänud töötasu ja puhkusehüvitis, kokku ligi 122 600 eurot ning viivised.

Töövaidluskomisjon jättis juulis Uustali nõuded rahuldamata, kuid augustis esitas Novatours OÜ endine tegevjuht Harju maakohtule avalduse asja läbivaatamiseks hagimenetluses.

Pooled sõlmisid 2009. aasta oktoobris tähtajatu töölepingu, mille kohaselt asus Andree Uustal tööle OÜ Novatours tegevjuhina. Kuu aega hiljem määrati Uustal ka ettevõtte juhatuse liikmeks.

2017. aasta septembris saatis Novatours teate, millega Uustal kutsuti juhatuse liikme kohalt tagasi ning sellest alates pole teda Novatoursi tööle lubatud.

Novatoursi väitel lõppes tööleping Uustali valimisega ettevõtte juhatusse poolte kokkuleppel kaudse tahteavaldusega – seda tõendavat poolte edasine käitumine, Novatoursi põhikirja muutmine vahetult pärast Uustali juhatusse valimist ning esindusõiguse piirangute kehtestamine.

Kohtu hinnangul ei tõenda ükski väljatoodud asjaoludest töölepingu lõppemist poolte kokkuleppel. "Töölepingu lõppemine peab olema selgelt fikseeritud. Oluline on, et mõlemad töölepingu pooled saaksid aru, et leping lõppes. Käesoleval juhul see nii ei ole," seisab kohtuotsuses.

Kohtu arvates tõendab töölepingu kehtivust ka asjaolu, et Uustali saamisega juhatuse liikmeks ei sõlmitud temaga kirjalikku käsunduslepingut – selle olemasolul saaks kohus hinnata, kas kehtib tööleping, käsundusleping või mõlemad. Suulise käsunduslepingu sõlmimist pole Novatours tõestanud.

Novatoursi väitel kaotati tegevjuhi ametikoht, kuna tegevjuhil poleks uute juhtimispõhimõtete sisseviimisega seoses olnud enam ärilisi funktsioone; samuti maksti Uustalile pärast juhatuse liikmeks valimist selle eest tasu.

"E-maksuametis on kajastatud vähemalt osa hagejale makstud tasust palgatuluna, mitte juhatuse liikme tasuna, kuid seda põhjusel, et kostja Leedust pärit juhatuse liikmed ei deklareerinud makse ega olnud kursis Eesti seadusandlusega," märkis Novatours.

Poole vahel polnud vaidlust, et alates 2017. aasta 20. septembrist Uustali Novatoursi tööle ei lubatud. Alates sellest hetkest polnud Novatours täitnud seadusest tulenevat kohustust kindlustada töötajat tööga, samuti pole Novatours tasunud Uustalile töötasu ega puhkusehüvitist.

Samuti pole kumbki pooltest teatanud soovist töölepingut lõpetada, mistõttu kehtib kohtu hinnangul tööleping käesoleva ajani.

Kohus otsustas, et Novatours peab tasuma Uustalile keskmist töötasu 11 kuu ehk perioodi september 2017 kuni juuli 2018 eest ning puhkusehüvitist 49 päeva eest.

Uustali keskmine töötasu perioodil aprill kuni september 2017 oli üle 14 000 eurot bruto, mis teeb saamata töötasuks ligi 155 700 eurot ja 49 kasutamata puhkusepäeva hüvitiseks 18 500 eurot ehk 23 500 eurot bruto.

Otsus pole jõustunud ja seda saab vaidlustada ringkonnakohtus 30 päeva jooksul otsuse tegemisest.

"Ma olen loomulikult kindel, et Novatours kaebab lisatud kohtuotsuse edasi, sest see on igatahes odavam, kui mulle väljamõistetud summa välja maksta – pole kindel, kas see täna Novatoursile jõukohanegi oleks," teatas kohtuotsuse meediaväljaannetele saatnud Uustal.

Maikuus jättis Harju maakohus rahuldamata Uustali hagi Novatoursi vastu, milles ta nõudis ebaõigete andmete ümberlükkamist.

"Novatours OÜ on käesoleval hetkel miljonitesse küündiva maksuriskiga äriühing, mille ainsaks märkimisväärseks varaks on nõuded oma Leedu emaettevõtte vastu," ütles Uustal neli kuud pärast koostöö lõppemist, 2018. aasta veebruaris teates meediale.

"Arvestades miljonitesse eurodesse küündivad summasid, mida Novatours OÜ klientidelt ettemaksudena kogub, siis leian, et klientidel on õigus teada, mis äriühingus toimub, kuhu kliendid oma raha usaldavad," lisas ta toona.

Novatours on varasemalt teatanud, et Uustali vastu on esitatud tsiviilhagi seoses enda kasuks tehtud alusetute maksetega.

Eestis Novatoursi nime all tegutseva Leedu reisikorraldaja Novaturase esimese poolaasta kasum kahanes aastavõrdluses 90,1 protsenti 437 000 eurole.

Eestis ja Lätis Novatoursi nime all tegutseva Novaturase aktsiad on noteeritud Varssavi ja Vilniuse börsil.

Kommentaarid puuduvad