Soolise võrdõiguslikkuse volinikuna jätkab Liisa-Ly Pakosta

uudised.ee

Sotsiaalminister Tanel Kiik nimetas järgmiseks viieks aastaks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuks Liisa-Ly Pakosta.

Voliniku konkursile esitati ühtekokku 12 kandidaati, kellest lõppvooru jõudsid kolm. Pakosta uus ametiaeg algab 6. oktoobril. 

“Liisa-Ly Pakosta on teinud tänuväärset ning olulist tööd võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisel Eestis. Kuigi konkursile esitas oma kandidatuuri veel mitmeid tugevaid kandidaate, tegin konkursikomisjoni paremusjärjestust arvesse võttes ja pärast kolme lõppvooru pääsenud kandidaadiga kohtumist ettepaneku voliniku ametis jätkata Liisa-Ly Pakostale,” ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. “Loodan ka tulevikus meie heale koostööle erinevates valdkondades ja sekkumist vajavates küsimustes, mis puudutavad näiteks soolise palgalõhe vähendamist, mitmekesisuse toetamist, diskrimineerimise ärahoidmist ning kõigi ühiskonnaliikmete võrdset kohtlemist.”

Teiseks ametiajaks tagasivalituna soovib volinik jätkata head koostööd Eesti inimeste võrdsete võimaluste nimel. “Meil on olnud meeskonnana väga hea koostöö nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtjatega, kodanikuühenduste kui koolinoortega sidusama ja ühtehoidvama igapäeva nimel. On hea, et valitsus on võrdsuspõhiõiguste valdkonda oma otsustes arendanud ja hoidnud, sest see on lahutamatu osa Eesti inimeste turvalisusest. Võrduspõhiõiguste kindla tagatuse nimel tuleb iga päev sihid selged hoida,” ütles volinik Liisa-Ly Pakosta. 

Konkursikomisjoni kuulusid sotsiaalministeeriumi, õiguskantsleri kantselei, riigikantselei ja soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esindajad. Voliniku praegune ametiaeg lõppeb käesoleva aasta sügisel.

Kandidaatide puhul hinnati teadmisi voliniku pädevusvaldkonnast, terviklikku arusaama valdkondlikest väljakutsetest ning neile välja pakutud lahenduste sisukust ja asjakohasust. Samuti hinnati kandidaatide senist töö- ja juhtimiskogemust, sealhulgas valmisolekut juhtida voliniku kantseleid kui iseseisvat riigiasutust.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev, sõltumatu ja erapooletu asjatundja. Volinik jälgib muu hulgas soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Tema amet on loodud, et aidata inimestel kaitsta oma õigusi ja hoida ära mis tahes diskrimineerimist. Samuti seisab volinik selle eest, et ühiskonnas väärtustataks mitmekesisust, võrdset kohtlemist ning naiste ja meeste võrdsust. Vajadusel nõustab volinik valitsust ja valitsusasutusi soolise võrdõiguslikkuse küsimustes ning teeb neile ettepanekuid õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta.

Kommentaarid puuduvad