Põhikooli lõpus tuleb sooritada lõueksamid

uudised.ee

Valitsus pani neljapäeval paika põhikooli lõpetamise tingimused 2020/2021. õppeaastaks, mille järgi on vaja põhikooli lõpetamisel sooritada lõpueksamid.

Nendeks on eesti keel või põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud juhul eesti keel teise keelena, matemaatika ning aine õpilase valikul. Lisaks on põhikooli lõpetamiseks vajalik tingimus õppeainete viimaste aastahinnete tulemus vähemalt "rahuldav" või "arvestatud" ning õpilase kolmandas kooliastmes sooritatud loovtöö, välja arvatud, kui see ei ole õppenõukogu otsusel võimalik. Eelnõu järgi võib õppenõukogu otsusega anda lõputunnistuse õpilase või tema seadusliku esindaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal ka õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes aines "nõrk" või "puudulik".

Eelnõuga nähakse ette, et põhikooli lõpetamine ei sõltu sel õppeaastal eksamitulemusest. Kui tavapäraselt on põhikooli lõpetamise üheks tingimuseks lõpueksamite sooritamine vähemalt tulemusega "rahuldav", siis eelnõu näeb ette, et lõpueksami tulemus esitatakse protsendina maksimaalsest tulemusest ning seda ei teisendata hindeks ümber. Selliselt kantakse tulemus ka põhikooli lõputunnistusele.

Eelnõuga nähakse ette erisused ka põhikooli lõpetamisel 2020/2021. õppeaastal lihtsustatud õppes. Põhikooli lõpetamise tingimusteks on viimaste aastahinnete tulemus vähemalt "rahuldav", samuti eesti keele ja matemaatika koolieksami ning valikeksami tegemine. Põhikooli lõpetamine ei sõltu eksamitulemusest. Õppenõukogu otsusel võib põhikooli lõputunnistuse anda lihtsustatud õppes õpilase või tema seadusliku esindaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal ka õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines "nõrk" või "puudulik".

Määrus jõustub üldises korras.

Kommentaarid puuduvad