Valitsus kiitis heaks vaimse tervise rohelise raamatu

uudised.ee

Valitsus kiitis heaks sotsiaalministeeriumis koostatud vaimse tervise rohelise raamatu,  milles seatakse eesmärk panustada senisest enam vaimse tervise probleemide ennetusse, varajasse avastamisse ja õigeaegse kvaliteetse abi kättesaadavusse kõikjal Eestis.

“Vajadus vaimse tervise hoidmiseks on praeguse kriisi ajal suurem kui kunagi varem. Vaimse tervise valdkonnas on viimastel aastatel toimunud palju positiivseid muutusi. Loodud on laste vaimse tervise keskused ja kabinetid, riik toetab vanemlike oskuste õpetamist, haridusasutustes on sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi õpetavad ja arendavad programmid, loodud on uusi teenuseid, kuid palju on veel teha,” ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

“Igaüks meist saab anda oma panuse enda ja oma lähedaste toetamiseks, samas on oluline roll vaimse tervise hoidmisel ka kogukondadel, tööandjatel, kohalikel omavalitsustel, kõigil ministeeriumitel ning riigil tervikuna. Roheline raamat annab arengusuunad ja lahendusettepanekud vaimse tervise valdkonna süsteemsemaks arendamiseks,” märkis ta.

Roheline raamat on poliitikadokument, mis kirjeldab olemasolevat vaimse tervise abi korraldust, võtab kokku valdkonna probleemkohad, keskendudes ennetusele ja õigeaegsele abile ning teeb ettepanekud valdkonna edasiseks suunatud arenguks.

Vaimse tervise abi kättesaadavus esmatasandi tervishoius on viimastel aastatel oluliselt paranenud, enam kui pooltes uutes tervisekeskustes pakutakse ka psühholoogilist abi. Paranenud on koostöö eriarstidega, perearstidel on võimalik kasutada e-konsultatsiooni psühhiaatriga oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks. Lisaks otsustas valitsus suunata 2021. aasta lisaeelarvega täiendavalt 1 miljon eurot perearstide teraapiafondi, et perearstidel oleks võimalik suunata inimene vajadusel kliinilise psühholoogi poole.

“Praegust kriisiolukorda ja sellega kaasnevat elanikkonna kõrgendatud stressitaset arvestades peab meie fookus olema esmatasandi teenuste kättesaadavuse kohesel suurendamisel, et inimesed saaksid vajalikku abi,” ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks suunab valitsus valdkonda lisaraha 2,85 miljonit eurot, millele lisandub 15 miljonit kohalikele omavalitsustele oma elanike heaolu toetamiseks, mis muuhulgas võimaldab toetada esmatasandil haavatavaid gruppe kogukonnateenuste ja vaimse tervise abi pakkumisega.

Teravaim probleem on vaimse tervise spetsialistide ja psühhiaatrite puudus, mistõttu ootavad inimesed vastuvõtule pääsemist sageli lubatust kauem. Nii esmatasandil kui ka eriarstiabis on terav vajadus vaimse tervise õdede ja kliiniliste psühholoogide järele. Samuti on puudus nii kooli- kui ka tööpsühholoogidest. 2021. aasta riigieelarvest eraldati täiendavalt 400 000 eurot püsitoetusena psühholoogide kutseaasta rahastamiseks, et parandada vaimse tervise abi kättesaadavust.

Rohelise raamatu koostamisel lähtuti rahvastiku tervise arengukavas 2020-2030 seatud peaeesmärgist pikendada Eesti inimeste tervena elatud elu enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu. Konkreetsed mõõdetavad tegevused ja ressursid kirjeldatakse jätkudokumentides. Esimesena on 2022. aasta alguseks kavas koostada valdkondade ülene suitsiidiennetuse tegevuskava. 

Praeguse valitsuse 23. veebruaril kinnitatud tegevusprogrammis võeti eesmärgiks vaimse tervise teenuste kättesaadavuse suurendamine ning teenuste korralduse ja kvaliteedi parandamine.

Samuti oli vaimse tervise probleemide varajane märkamine ning vaimse tervise teenuste arendamine ka 2019. aastal ametisse asunud valitsuse üks eesmärke. Nende eesmärkide saavutamiseks koostati sektoriteülene vaimse tervise poliitika roheline raamat positiivse vaimse tervise hoidmiseks, probleemide koordineeritud ennetamiseks ja raviprotsesside tagamiseks.

Kommentaarid puuduvad