Valitsus võttis vastu ohtra kriitikatule alla sattunud riigieelarve strateegia

uudised.ee

Valitsus kiitis täna vastu eelarvestrateegia, kuigi see on saanud lauskriitikat paremalt ja vasakult ning lausa Reformierakonna koalitsioonikaaslaselt Keskerakonnalt. Strateegia pole veel eelarve ning täpsete summade kokkuleppimine alles algab, lohutatakse kriitikuid.

Peaminister Kaja Kallas märkis, et Eesti 2035 strateegia on suures plaanis ühtlasi Eesti reformimise ja konkurentsivõime tagamise kava järgmiseks 15 aastaks, edastas valitsuse pressiesindaja. „Oleme kokku leppinud suuremad ja olulisemad reformid, mis on Eesti riigi ja inimeste tuleviku nimel vaja ellu viia. Nende seas on nii põhjapanevad eesmärgid nagu põlevkivielektrist loobumine ja rohepööre, tööjõu tootlikkuse kasv ja eestimaalaste tervena elatud eluaastate suurendamine. Valitsuse tegevuskavas oleme paika pannud, kuidas me nende eesmärkideni jõuame, et Eesti anda oma lastele üle tugevama, edukama ja jätkusuutlikumana,“ ütles Kallas.

Eesti pikaajaliste sihtide saavutamiseks vajalikud muutused on seotud viide temaatilisse kimpu: oskused ja tööturg; rahva kestlikkus, tervis ja sotsiaalkaitse; majandus ja kliima; ruum ja liikuvus; riigivalitsemine. Iga temaatilise kimbu juures esile toodud vajaliku muutuse eesmärgid ja mõõdikud, tegevused on seostatud strateegias „Eesti 2035“ kirjeldatud arenguvajadustega.

Iga tegevuse juures on nimetatud eestvedaja ja kaasvastutajad ehk valitsusasutused, kes kõige enam selle tegevuse elluviimisse panustavad.

Oma valitsemisalas panustavad tegevuste elluviimisse kõik ministeeriumid. Tegevuskava elluviimiseks vajalikud tegevused planeeritakse valdkonna arengukavades ja nendega seotud programmides ning tegevuskava elluviimisega seotud vajalike muutuste rahastamine lepitakse kokku riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamise käigus, hõlmates sellega Euroopa Liidu struktuurivahendeid ja teisi välistoetusi.

Tegevuskava on seotud Euroopa poolaasta majanduskoordinatsiooniga, see on aluseks Euroopa Liidu vahendite planeerimisel ning annab suuna üleilmsete säästva arengu eesmärkide elluviimiseks Eestis. 

„Eesti 2035“ on valitsuse tasandil tihedalt seotud riigi eelarvestrateegia protsessiga. Igal aastal toimuvad peaministri ja ministrite kohtumised, kus arutatakse kava strateegiliste sihtide saavutamist ja räägitakse läbi vajalike muutuste lahenduskäigud. Enne riigi eelarvestrateegia kohtumisi ning riigieelarve arutelusid antakse valitsuskabineti nõupidamisel ülevaade „Eesti 2035“ elluviimise seisust, tuues esile võimalikud kitsaskohad strateegia elluviimisel.

„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu on tänavu läbinud kooskõlastuse ja avaliku konsultatsiooni ning selle  eelnõu oli kooskõlastusringil ja avalikul konsultatsioonil ka mullu suvel. Valitsus kiitis kava põhimõtteliselt heaks mullu oktoobris. 

Kommentaarid puuduvad