Malevasuvest saab osa ligi viis tuhat noort

uudised.ee

Riikliku programmi “Malevasuvi 2021” raames on planeeritud malevatesse osalema 4839 noort 68 malevakorraldaja poolt.

Noored saavad oma esimese ametliku töökogemuse koos kvaliteetse noorsootöö ja õpipädevuste arendamisega. Kogu suvevaheaja jooksul toimub enam kui kolmesada malevarühma üle Eesti.

Programmi eesmärk on toetada puuduva või vähese töökogemusega noorte konkurentsivõimet tõstes nende teadlikkust töömaailmast, tuleviku tööturul vajalikest oskustest ja karjääriplaneerimisest ning arendades üldpädevusi, eelkõige ettevõtlikkuspädevust. Noortele tutvustatakse erinevaid töövaldkondi, neid innustatakse ja toetatakse tööturule sisenemisel, luuakse võimalused erinevatest piirkondadest eakaaslaste ja erinevate valdkondade inimestega suhtlemiseks. 

Malev koosneb kahest osast: töötamisest ja noorsootöö tegevustest. Noored teevad malevas väga erinevaid töid erinevates valdkondades – heakorratööd;  töö turismivaldkonnas – puhkemajad, puhkekeskused, hotellid, klienditeenindus ning samuti ei puudu ka traditsioonilised põllumajandusvaldkonnatööd – korjatakse maasikaid, vaarikaid, mustikaid ja nii edasi. Noored teenivad malevas kokku üle 700 000 eurot taskuraha.

Iga malevakorraldaja on koostöös noortega välja töötanud programmid, mis toetavad erinevaid pädevusi: kultuuri- ja väärtuspädevust; sotsiaalset ja kodanikupädevust; enesemääratluspädevust; õpipädevust; suhtluspädevust; tehnoloogiaalast pädevust; ettevõtlikuspädevust ja digipädevust. Lisaks kohtutakse erinevate inimestega, tehakse koostööd külaseltsidega, kaasatakse erinevast rahvusest osalejaid, korraldatakse koolitusi, tutvutakse loodusega ja toetatakse kogukonda. Iga malev sisaldab küll kohustuslikke komponente, kuid on igas piirkonnas oma nägu. 

Kõikidesse malevatesse on integreeritud ka uuenduslikud ja tulevikutööd ning -ametid. On malevaid, kus noored saavad ise näiteks IT-valdkonnas tööle hakata, aga viiakse läbi ka väga palju erinevaid koolitusi, mänge ja valdkonda tutvustavaid ühistegevusi ning külastatatakse nii kohalikke kui kaugemaid ettevõtteid. Sotsiaalmeedia kasutust nii õpitakse teoorias kui praktiseeritakse ka ise kontosid hallates. Viiakse läbi ka tulevikumaleva planeerimist. Kuna tänane noor on homne täiskasvanud töötegija, on põlvkondade ülene töökasvatus väga oluline. Igas malevarühmas on vähemalt üks kvalifitseeritud rühmajuht ja tihti on rühmajuhtideks just endised malevlased. 

Selle aastased malevad on pühendatud Eesti 30. taasisesisvumise aastapäevale. Üheskoos tähistatakse ja meenutatakse, kuidas sai alguse vaba riik. Tänased malevlased on kõik vabas Eestis sündinud ja kasvanud. Seega viiakse läbi erinevaid tegevusi, mis on pühendatud just sellele tähtsale sündmusel – viiakse läbi MALgatusi ehk maleva algatusi – heateod kogukonna heaks, kutsutakse külla isesisvuse taastamise perioodil silmapaistvaid isikuid ning toimub fotokonkurss, kus pilte tehakse 30 aasta taguse pildistamise tehnikaga.

Kommentaarid puuduvad