EL-i esindajad mõistsid ühispöördumises Lukašenka tegevuse hukka 

uudised.ee

Euroopa Parlamendi, 15 Euroopa Liidu liikmesriigi ja Ühendkuningriigi parlamentide komisjonide esimehed saatsid reedel Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile, Euroopa Ülemkogu eesistujale Charles Michelile ja NATO peasekretärile Jens Stoltenbergile pöördumise seoses Aljaksandr Lukašenka režiimi jätkuva hübriidrünnakuga Euroopa Liidu ja NATO idapiiril.

Pöördumise tekst:

Meie, oma parlamentide komisjonide esimehed, mõistame sügavalt hukka Lukašenka režiimi jätkuvad hübriidrünnakud EL-i ja NATO idapiiridel. Vastulöögina kehtivatele EL-i sanktsioonidele on Valgevene ebaseaduslik president Aljaksandr Lukašenka aktiivselt tekitanud kunstliku rändetee ja kasutab sisserändajaid küüniliselt enda huvides, püüdes destabiliseerida Poolat, Leedut ja Lätit ning kogu Euroopa Liitu, et sundida EL-i lõpetama tema režiimile kehtestatud sanktsioonid.

Me tunnustame Euroopa Komisjoni jõupingutusi leida vastuseid välispiiril tekitatud rändekriisile ning pidada läbirääkimisi kolmandate riikidega, et peatada sisserändajate vool Valgevenesse, kus neid omakorda kasutatakse ära Lukašenka režiimi hübriidsõjataktika osana. Alates 2021. aasta kevadest oleme jälginud Lukašenka režiimi üha tugevnevaid rünnakuid EL-i vastu tugevate sisserändevoogude orkestreerimise kujul Valgevene piiridele Läti, Leedu ja Poolaga, ja oleme end vastavalt nendele kohandanud. Hiljutine eskaleerumine Poola-Valgevene piiri lähedal on muutnud julgeolekuolukorda, tekitades EL-ile tõsiseid humanitaar- ja julgeolekuprobleeme. Kriisi seljatamine nõuab otsustavat ja ühist tegutsemist.

Hoolimata demokraatliku kogukonna rahvusvahelistest jõupingutustest ja koha peal tehtud tööst Euroopa piiride füüsiliseks kaitsmiseks, kavatsevad praegugi tuhanded ebaseaduslikud sisserändajad reisida Minskisse või on juba sinna teel, et seejärel üritada ebaseaduslikult siseneda EL-i ja NATO territooriumidele.

Oletagem, et Valgevene režiim keeldub austamast endale pandud ja võetud rahvusvahelisi kohustusi, õõnestab Euroopa rahu ja julgeolekut, ning jätkab selliste inimeste represseerimist ja väärkohtlemist, kes püüavad lihtsalt elada vabaduses. Sellisel juhul jätkame Lukašenka ja tema režiimi toetajate survestamist ega summuta oma üleskutseid võtta vastutus, ning jätkame rahvusvahelise kogukonna tähelepanu juhtimist sellel probleemile.

Arengud EL-i piiril näitavad vajadust mõelda, kuidas on kõige parem kohandada olemasolevat õigusraamistikku uutele reaalsustele, et saaksime adekvaatselt reageerida püüetele kasutada ebaseaduslikku sisserännet poliitiliste eesmärkide teenistuses ja teistele hübriidohtudele. Ükski kolmas pool – ei ükski riik ega riikideülene rühm – ei tohiks saada ära kasutada EL-i sisserände- ja varjupaigasüsteemi, et EL-i ja selle liikmesriike survestada ja neilt välja pressida. Me peame reageerima sobivate vahendite ja meetmetega, mis lubavad meil vältida selliste hübriidrünnakute tõsiseid tagajärgi ning kannatusi ja ebainimlikke kogemusi, mida põhjustab inimelude küüniline kasutamine poliitilistel eesmärkidel, selle asemel, et tegeleda nendega tagantjärele.

Me kutsume üles kehtestama sanktsioonid kõigile Valgevene lennujaamadele ja palume kuulutada Valgevene õhuruum suletuks ning, vastavalt sellele, kehtestama sanktsioonid kõigi rahvusvaheliste lennufirmade vastu, mis seda keeldu rikuvad ja jätkavad ebaseadusliku sisserände ebainimlikule ärakasutamisele kaasa aitamist. Lisaks, kui kolmandate riikide lennufirmad jätkavad nende seadusevastaste tegevuste läbiviimist, peaksid EL ja selle partnerid kehtestama sanktsioonid nende lennufirmade vastu enda territooriumil.

Me kutsume üles oma liitlasi ja oma partnereid lääneriikides tegutsema selle nimel, et vältida Lukašenka hübriidagressiooni ja uurida, kas ja millises ulatuses toetavad kolmandad riigid Lukašenka režiimi ebaseaduslikke tegevusi. See nõuab rahvusvahelisel tasandil sobivaid meetmeid, et need, kelle eesmärk on rünnata Euroopat, kasutades relvana inimkannatusi, teaksid, et piiri kaitstakse. Sisserändajate traagiline olukord piiril on osa Lukašenka plaanist juhtida tähelepanu kõrvale, provotseerida ja hirmutada.

Me kordame, kui oluline on EL-i õigusraamistiku kiire kohandamine ja piisaval rahalisel põhjal tööriistade väljatöötamine, et tagada vankumatu reageerimine ebaseadusliku sisserände kasutamisele relvana ja teistele hübriidohtudele.

Me kutsume üles laiemalt analüüsima suurema perspektiiviga plaane, millest need hübriidrünnakud moodustavad ühe osa, ning arutlema, kes ja miks võib olla kaasatud kriisi kunstlikku loomisesse hirmude õhutamise ning poliitilise ja ühiskondliku rahutuse ärgitamise kaudu mitmete taktikate abil, õõnestades seeläbi EL-i ja NATO legitiimsust ja seega ka kerksust. Kutsume üles pidama läbirääkimisi kõrgeimal tasemel ja toetame ÜRO Julgeolekunõukogu kaasamist seoses migratsiooni kasutamisega relvana ja hübriidsõjaga Euroopa Liidu ja NATO välispiiril.

Kutsume üles algatama rahvusvahelist kohtuprotsessi, mil oleks üleilmne jurisdiktsioon, et mõista isiklikult süüdi Aljaksandr Lukašenka ja tema režiimi liikmed Valgevene rahva vastu tohutus mastaabis toime pandud kuritegudes. Samuti kutsume üles kaaluma Valgevene kaasuse esitamist Rahvusvahelisele Kohtule Chicago konventsiooni, Montreali konventsiooni ja ÜRO piinamise vastase konventsiooni rikkumise eest Lukašenka režiimi poolt.

Vajame süsteemset, koordineeritud vastust oma kerksuse parandamiseks, EL-i rangelt fokusseeritud majanduslikke ja diplomaatilisi jõupingutusi, et saada kontrolli alla igasugused katseid astuda välja bloki vastu, samuti vajame tungivalt vastumeetmete väljatöötamist, et hoida tulevikus ära provokatsioonid ja katsed külvata meie vahele usaldamatust ja erimeelsusi.

Kommentaarid puuduvad